O OŚRODKU

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych został utworzony (kiedy??????)

Ośrodek Pomocy Społecznej w w Łapszach Niżnych realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz.U. Nr 64 poz. 593) oraz zadania ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 1997 r. nr 123 poz. 776 z późn. zm).   ????????????????????

Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych z dn. ????????????? (Zarządzenie nr ????????????? Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych) w pliku???

Schemat organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych. (w pliku)???????????

Działalnośc OPS:

  • Pomoc środowiskowa – Pomoc społeczna – umożliwia osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w godnych warunkach.  Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.
  • Świadczenia rodzinne – Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego w Łapszach Niżnych
  • Fundusz alimentacyjny – Szczegółowe informacje na temat świadczeń funduszu alimentacyjnego
  • Dodatki mieszkaniowe – Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym wypłacanym przez gminę, mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. Pomoc ta przysługuje najbiedniejszym mieszkańcom gminy w przypadkach ściśle określonych przez przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych.
  • Dodatek energetyczny
  • Przemoc w rodzinie – Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie skierowane przeciw członkowi rodziny, naruszające prawa i dobra osobiste, powodujące cierpienie i szkody. Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym przez prawo, zjawisko to występuje we wszystkich grupach społecznych niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej, rzadko bywa jednorazowym incydentem – jeżeli nie zostanie podjęte stanowcze działanie wobec sprawcy przemoc się powtórzy.
  • Projekty systemowe
  • Stypendia socjalne – pomoc materialna dla uczniów