Posiłek w szkole i w domu

Program Posiłek w szkole i w domu 2023

Program Posiłek w szkole i w domu to pomoc dla osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub z niepełnosprawnościami i samotnych oraz dzieci, uczniów i młodzieży wychowujących się w rodzinach, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej z powodu: ubóstwa, niskich dochodów (kryterium dla osoby samotnie gospodarującej 1164 zł, dla osoby w rodzinie 900 zł) oraz m.in.: niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

W ramach Programu udzielane jest wsparcie w formie gorącego posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zadanie jest dofinansowane ze środków budżetu państwa  na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Gminą Łapsze Niżne.  Dotacja celowa przyznana jest
w ramach działu 852, rozdziału 85230 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Całkowity koszt programu wynosi 13.360 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych 00/100).

Wartość dofinansowania wynosi 10.688,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 00/100).


 

Program Posiłek w szkole i w domu 2022

Program Posiłek w szkole i w domu to pomoc dla osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub z niepełnosprawnościami i samotnych oraz dzieci, uczniów i młodzieży wychowujących się w rodzinach, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej z powodu: ubóstwa, niskich dochodów (kryterium dla osoby samotnie gospodarującej 1.164,00 zł, dla osoby w rodzinie 900 zł) oraz m.in.: niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

W ramach Programu udzielane jest wsparcie w formie gorącego posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach działu 852, rozdziału 85230 § 2030 klasyfikacji budżetowej (budżet zadaniowy 13.1.2.6 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa dla najuboższych).

Całkowity koszt programu wynosi 36.143,75 zł.

Wartość dofinansowania wynosi 28.915,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset piętnaście złotych 00/100).


Program Posiłek w szkole i w domu 2021

Program Posiłek w szkole i w domu to pomoc dla osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub z niepełnosprawnościami i samotnych oraz dzieci, uczniów i młodzieży wychowujących się w rodzinach, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej z powodu: ubóstwa, niskich dochodów (kryterium dla osoby samotnie gospodarującej 1051,50 zł, dla osoby w rodzinie 792 zł) oraz m.in.: niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

W ramach Programu udzielane jest wsparcie w formie:

  • posiłku
  • świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności
  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach działu 852, rozdziału 85230 § 2030 klasyfikacji budżetowej.

Całkowity koszt programu wynosi 22.678,75 zł.

Wartość dofinansowania wynosi 18.143 zł.


Program Posiłek w szkole i w domu 2020

Program Posiłek w szkole i w domu to pomoc dla osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub z niepełnosprawnościami i samotnych oraz dzieci, uczniów i młodzieży wychowujących się w rodzinach, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej z powodu: ubóstwa, niskich dochodów (kryterium dla osoby samotnie gospodarującej 1051,50 zł, dla osoby w rodzinie 792 zł) oraz m.in.: niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

W ramach Programu udzielane jest
wsparcie w formie:

  • posiłku
  • świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności
  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody w ramach działu 852, rozdziału 85230 § 2030 klasyfikacji budżetowej.

Całkowity koszt programu w 2020 r. wynosi 41.872,50 zł.

Wartość dofinansowania wynosi 33.498,00 zł.