Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową

Nowy Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ)  jest bezpośrednim następcą   Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) i polega na zapewnieniu osobom najbardziej potrzebującym podstawowej pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków, a także możliwość  udziału w bezpłatnych warsztatach na rzecz włączenia  społecznego.

Do pomocy żywnościowej w ramach Programu FEPŻ uprawnia dochód nieprzekraczający 235% kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj.:

 • 1 823,60 zł dla osoby samotnie gospodarującej ,
 • 1 410 zł dla osoby w rodzinie,

oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ustawy tj.:

 • ubóstwa;
 • sieroctwa;
 • bezdomności;
 • bezrobocia;
 • niepełnosprawności;
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby;
 • przemocy domowej;
 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 • alkoholizmu lub narkomanii;
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Za kwalifikowanie mieszkańców z  Gminy Łapsze Niżne  do udziału w Programie odpowiadać będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych poprzez wydawanie przez pracowników socjalnych skierowań osobom uprawnionym. Program realizowany będzie w okresie od grudnia 2023 roku do października 2024.

Więcej informacji na temat Programu można znaleźć pod linkiem: https://www.gov.pl/web/rodzina/fundusze-europejskie-na-pomoc-zywnosciowa-2021-2027 lub https:// www.fepz.gov.pl.