O OŚRODKU

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych jest budżetową jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Łapsze Niżne, utworzona do realizacji zadań Gminy w zakresie pomocy społecznej na podstawie uchwały Nr XII-48/90 Gminnej Rady Narodowej w Łapszach Niżnych z dnia 10 kwietnia 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Zarządzenia Nr 2/90 Naczelnika Gminy z dnia 1 czerwca 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych, w celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej. Ponadto Ośrodek działa na podstawie Statutu przyjętego uchwałą nr X-98/19 Rady Gminy Łapsze Niżne z dnia 27 sierpnia 2019 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych (dalej: Ośrodek, OPS) realizuje dwie podstawowe funkcje polityki społecznej państwa:

– pomoc wszystkim mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, której nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości oraz pomoc dla rodzin wychowujących dzieci,

-profilaktyka czyli podejmowanie działań zapobiegających powstawaniu trudnych sytuacji.

Zadania te Ośrodek realizuje działając między innymi na podstawie ustaw:

1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

4) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

5) ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych,

6) ustawy z dnia 10 kwietna 1997 r. Prawo energetyczne,

7) ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

8) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

9) ustawy z dnia z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

10) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

11) ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

12) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

13) ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

14) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,

15) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

16) ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

17) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

18) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

19) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

20) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych,

21) ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

22) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

23) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

24) innych właściwych ustaw i przepisów wykonawczych.