500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

500+ świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji to dodatkowe wsparcie dla osób, które ponoszą stałe koszty związane z pielęgnacją, rehabilitacją i opieką medyczną.

Dla kogo?

500 + otrzyma osoba, która:
– ukończyła 18 lat,
– jest niezdolna do samodzielnej egzystencji i posiada orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,
– nie jest uprawniona do emerytury ani renty, nie ma ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego ani nie jest uprawniona do świadczenia
z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,
– otrzymuje emeryturę lub rentę albo inne świadczenie finansowane ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą ds. emerytalno-rentowych ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1600 zł.,
– mieszka w Polsce,
– ma polskie obywatelstwo lub prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeżeli jest obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub mieć zalegalizowany pobyt w Polsce.
Komu nie przysługuje świadczenie uzupełniające?
– osobie tymczasowo aresztowanej, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątek! Osoba, która odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego może otrzymać świadczenie.
Co należy zrobić, żeby otrzymać świadczenie?
Złożyć wniosek do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe  (ZUS lub KRUS).
Do wniosku należy dołączyć:
– orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji
lub
– orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji
lub
– wydane (przed 1 września 1997 r.) przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa i zatrudnienia orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
– dokument potwierdzający prawo do emerytury lub renty zagranicznej lub innego świadczenia zagranicznego o podobnym charakterze, jeżeli masz do takiego świadczenia prawo,
– jeżeli nie masz orzeczenia, dołącz do wniosku zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku, oraz dokumentację medyczną i inne dokumenty, które mają znaczenie przy orzekaniu o niezdolności do samodzielnej egzystencji.
Pomoc przy wypełnianiu wniosku uzyskasz we wszystkich placówkach ZUS, KRUS.
Pomoc w wypełnieniu wniosku otrzymasz też w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych w biurze pracowników socjalnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.