Trwa realizacja Programu “Posiłek w szkole i w domu”

Program Posiłek w szkole i w domu to pomoc dla osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub z niepełnosprawnościami i samotnych oraz dzieci, uczniów i młodzieży wychowujących się w rodzinach, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej z powodu: ubóstwa, niskich dochodów (kryterium dla osoby samotnie gospodarującej 1051,50 zł, dla osoby w rodzinie 792 zł) oraz m.in.: niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, przemocy w rodzinie, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej.

W ramach Programu udzielane jest wsparcie w formie:

  • posiłku
  • świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności
  • świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Osoby doświadczające ubóstwa, potrzebujące wsparcia z uwagi na niemożność samodzielnego zaspokojenia tak niezbędnej potrzeby jaką jest żywność mogą złożyć wniosek o pomoc w ramach Programu w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych przy ulicy Jana Pawła II 61 lub telefonicznie pod nr tel. 18 265 91 45 łącząc się z pracownikami socjalnymi.

Do 14 dni a w sprawach pilnych do 3 dni, pracownik socjalny złoży wizytę w miejscu zamieszkania osoby wnioskującej, celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i zebrania odpowiedniej dokumentacji (np. odpowiednie zaświadczenie od pracodawcy dotyczące wynagrodzenia, orzeczenie właściwego organu o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych / ustaleniu stopnia niepełnosprawności, dokumentacja potwierdzająca stan zdrowia).

W drodze wywiadu środowiskowego zostanie również rozeznana sytuacja osób zobowiązanych do świadczenia pomocy na rzecz osoby wnioskującej w pierwszej kolejności (Rodzice i dzieci powinni wspierać się wzajemnie, wynika to nie tylko z powodów moralnych i norm przyjętych przez społeczeństwo, ale i z przepisów prawa. Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera przepisy, których zadaniem jest ochrona stosunków osobistych pomiędzy rodzicami i dziećmi przed niegodziwymi zachowaniami, które osłabiają więzi rodzinne).

Po skompletowaniu wniosku i przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego zostanie wydana stosowna decyzja administracyjna dotycząca rozpatrzenia wniosku.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.