Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023

W związku z ogłoszonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej naborem wniosków w ramach Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” na 2023 rok, Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych zaprasza do zgłaszania zapotrzebowania na usługi w ramach ogłoszonego Programu. Osoby zainteresowane skorzystaniem ze wsparcia w ramach Programu, powinny wypełnić Kartę zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023 i do dnia 7 listopada 2022 r. złożyć ją na dziennik podawczy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych przy ulicy Jana Pawła II 61 osobiście lub pocztą tradycyjną lub elektronicznie na skrzynkę ePUAP: opslapszenizne.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są:

1) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Program zapewnia usługi asystencji osobistej świadczone uczestnikom przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, zwanego dalej także „asystentem”. Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy w: 1) wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,

3) załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,

4) korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa),

5) zaprowadzaniu i odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej.

Wypełnione karty pozwolą na oszacowanie potrzeb w zakresie usługi asystenckiej i przystąpienie Gminy do Programu. Szczegółowe informacje o programie znajdziecie Państwo klikając link:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-pn-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023 lub dzwoniąc pod numer tel. 18 26 59 145.

Kartę zgłoszenia do Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej można pobrać poniżej:

Karta zgłoszenia do Programu AOON