Komunikat dot. ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności

5 sierpnia 2023 r. był ostatnim dniem obowiązywania art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 z późn. zm.), na mocy którego ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony ulegała przedłużeniu.

Program „Aktywny samorząd”

Program „Aktywny samorząd” jest realizowany przez Powiat Nowotarski ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a jego celem jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym i dostępie do edukacji.