Program Asystent Rodziny

W związku z zawartą w 2021 r. umową pomiędzy Wojewodą Małopolskim a Wójtem Gminy Łapsze Niżne, na podstawie art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, art. 9 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, Gmina otrzymała środki finansowe w formie dotacji celowej z Funduszu Pracy w wysokości 577,82 zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt siedem złotych osiemdziesiąt dwa grosze) z przeznaczeniem na dofinansowanie w formie jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny zatrudnionego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych.

Całkowity koszt zadania wynosi 722,28 zł, wartość dofinansowania 577,82 zł.

Celem dofinansowania jest pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia w formie poradnictwa w zakresie: przezwyciężania trudności w pielęgnacji i wychowaniu dziecka; wsparcia psychologicznego; pomocy prawnej, w szczególności w zakresie praw rodzicielskich i uprawnień pracowniczych; dostępu do rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej dla kobiet posiadających dokument potwierdzający ciążę, ich rodzin lub rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie o ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniu albo nieuleczalnej chorobie zagrażającej życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.