Projekt „Kierunek Kariera” i „Kierunek Kariera Zawodowa” doradztwo zawodowe i szkolenia dla osób pracujących

Chcesz nauczyć się języka? Skończyć kurs prawa jazdy? Zdobyć nowe umiejętności? Jeśli tak, to mamy dla Ciebie propozycję. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”. Dzięki niemu uczestnik wybranego przez siebie szkolenia lub kursu ma opłacone do 87% jego kosztów. Sam płaci więc tylko niewielką część ceny.

Więcej informacji uzyskasz na stronie Kierunek Kariera lub w  Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych.

  KK i KKZ Kraków dyżury na I kwartał 2020

 

Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane przez PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Celem projektu, w ramach którego powstał System SOW, jest zwiększenie dostępności pomocy oferowanej w ramach zadań i programów finansowanych ze środków PFRON, których realizatorem są Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Czytaj dalej„Systemie Obsługi Wsparcia (SOW)”

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje.

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia z pomocy społecznej (m.in. zasiłek stały, zasiłek celowy, zasiłek okresowy) od października 2019 r. wypłacane będą w dniach 27-30 każdego kolejnego miesiąca.

Z poważaniem

Magdalena Grywalska

Kierownik OPS w Łapszach Niżnych

Zaproszenie do składania ofert na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Łapsze Niżne

Gmina Łapsze Niżne – Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych zaprasza do składania ofert w ramach procedury zapytania ofertowego na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Łapsze Niżne na rok szkolny 2019/2020, tj. 2 września 2019 roku do 26 czerwca 2020 roku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zasady współpracy, obowiązki stron oraz sposób realizacji zamówienia zostały opisane poniżej.

Szczegółowe informacje na stronie BIP: 

   

„Dobry start”

p.o. kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych przypomina, że w ramach Programu „Dobry start”, można ponownie starać się o 300 zł. jednorazowego wsparcia na dziecko uczące się w szkole, do ukończenia przez nie 20 roku życia, dzieci niepełnosprawne do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Czytaj dalej„„Dobry start””

„Rodzina 500+” rusza na nowych zasadach

p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje, że od 1 lipca 2019 r. Program „Rodzina 500+” rusza na nowych zasadach, m.in. brak kryterium dochodowego, brak wymogu ustalania alimentów.

Świadczenie wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka oraz w określonych przypadkach dyrektorowi domu pomocy społecznej. Wsparcie mogą otrzymać również rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

Czytaj dalej„„Rodzina 500+” rusza na nowych zasadach”

Zmiany w Karcie Dużej Rodziny

Uprzejmie informujemy, że 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym modyfikacji ulegają wzory:

  1. wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu – aby umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wykazanie na wniosku także tych dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została nowa rola osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Do nowej roli dodano stosowne objaśnienia dla wnioskodawcy, informujące jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przyznanie Karty Dużej Rodziny było możliwe również dla dzieci;
  2. oświadczenia o władzy rodzicielskiej (ZKDR-03), którego treść dostosowano do obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. brzmienia art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Wszystkie niezbędne druki do pobrania na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakładce:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziniy-lub-wydanie-duplikatu