„Dobry start”

p.o. kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych przypomina, że w ramach Programu „Dobry start”, można ponownie starać się o 300 zł. jednorazowego wsparcia na dziecko uczące się w szkole, do ukończenia przez nie 20 roku życia, dzieci niepełnosprawne do ukończenia przez nie 24 roku życia.

„Rodzina 500+” rusza na nowych zasadach

p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje, że od 1 lipca 2019 r. Program „Rodzina 500+” rusza na nowych zasadach, m.in. brak kryterium dochodowego, brak wymogu ustalania alimentów. Świadczenie wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka oraz w określonych przypadkach dyrektorowi domu pomocy społecznej. Wsparcie mogą otrzymać również rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.