„Rodzina 500+” rusza na nowych zasadach

p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje, że od 1 lipca 2019 r. Program „Rodzina 500+” rusza na nowych zasadach, m.in. brak kryterium dochodowego, brak wymogu ustalania alimentów.

Świadczenie wychowawcze przysługuje przede wszystkim matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka oraz w określonych przypadkach dyrektorowi domu pomocy społecznej. Wsparcie mogą otrzymać również rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, placówki opiekuńczo-wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne.

 Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego na kolejny okres, trwający od 1 lipca 2019 r. do 31 maja 2021 r. należy złożyć wniosek w formie elektronicznej lub tradycyjnej.

Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lipca 2019 r. przez portal Emp@tia, portal PUE ZUS, a także za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Wnioski w formie tradycyjnej (papierowej) można składać od 1 sierpnia 2019 r. osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych lub za pośrednictwem poczty na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych ul. Jana Pawła II 18, 34-442 Łapsze Niżne (decyduje data wpływu).

Jeżeli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek
o świadczenie wychowawcze w okresie od 1 lipca do 30 września 2019 r., świadczenie zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od 1 lipca 2019 r. Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Więcej informacji o Programie „Rodzina 500+” znajdziecie Państwo tutaj:

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/Informator_Rodzina_500%2B.pdf/f25c5b0d-fab4-dd16-95ef-4f99fd56e853

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i załącznik można pobrać tutaj: 

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1.pdf/6c9e6696-9850-cc09-f2d1-7a0a3b69b5b5

https://www.gov.pl/documents/1048151/1060973/SW-1Z.pdf/b31d82d8-d9f4-e76a-a7d5-0933eace61b3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.