Komunikat dot. ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności

5 sierpnia 2023 r. był ostatnim dniem obowiązywania art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1327 z późn. zm.), na mocy którego ważność orzeczeń o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony ulegała przedłużeniu.Czytaj dalej„Komunikat dot. ważności orzeczeń o niepełnosprawności oraz o stopniu niepełnosprawności”

Bezpłatne wsparcie specjalistyczne

W ramach projektu „Centrum Rozwoju Rodziny w Gminie Łapsze Niżne” bezpłatnego wsparcia udzielają: psychoterapeuta, terapeuta ds. uzależnień i współuzależnienia, mediator i radca prawny.

Szczegółowe informacje znajdziecie państwo tutaj: HARMONOGRAM DYŻURÓW

Zadanie jest dofinansowane ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego w ramach zadania – wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej.

Zaproszenie seniorów w wieku 60+ do udziału w projekcie „Jestem seniorem – działam z wigorem!”

Fundacja Dzień Dobry, w okresie maj-grudzień 2023 realizuje projekt pt. „Jestem seniorem – działam z wigorem! Lokalni Liderzy 60+”, dofinansowany ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, którego celem jest włączenie seniorów w działania na rzecz społeczności lokalnych.

Czytaj dalej„Zaproszenie seniorów w wieku 60+ do udziału w projekcie „Jestem seniorem – działam z wigorem!””

Uwaga! Nowe kryterium dochodowe w POPŻ od 15 maja 2023r.

Od dnia 15 maja 2023 r. kryterium dochodowe uprawniające do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2021 Plus wynosi 235% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.

Pomoc przysługuje, jeśli dochód nie przekracza:

– 1823,60 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej

– 1410 zł w przypadku osoby w rodzinie

Ważna informacja:

W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2021 Plus (przed 15 maja br.), nie ma obowiązku ponownego wydawania skierowań.

Niezbędne pliki do pobrania znajdują się na stronie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/podprogram-2021-plus

 

Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2023 r.

Stowarzyszenie Sursum Corda realizuje projekt powierzony przez POWIAT NOWOTARSKI, w ramach którego prowadzimy nieodpłatną pomoc prawną, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatne mediacje. Celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej na etapie przedsądowym oraz wsparcie mieszkańców w poradzeniu sobie z różnymi, trudnymi sytuacjami życiowymi i formalnymi – przy wsparciu prawników, doradców obywatelskich i mediatorów.

Czytaj dalej„Nieodpłatna pomoc prawna, poradnictwo obywatelskie, mediacja oraz edukacja prawna w 2023 r.”

Bezpłatne wsparcie psychoterapeuty i terapeuty ds. uzależnień i współuzależnienia

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych informuje o kontynuacji projektu „Centrum Rozwoju Rodziny w Gminie Łapsze Niżne”, w ramach którego można skorzystać z bezpłatnego wsparcia specjalistycznego.

Od stycznia 2023 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapszach Niżnych (dalej OPS) przy ulicy Jana Pawła II 61 przyjmuje psychoterapeuta. O wsparciu radcy prawnego i mediatora zostaną Państwo poinformowani w najbliższym czasie.

Czytaj dalej„Bezpłatne wsparcie psychoterapeuty i terapeuty ds. uzależnień i współuzależnienia”

„Powrót do zdrowia – powrót do pracy”

Projekt jest realizowany przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP. To program przekwalifikowania zawodowego zapewniający uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych wszystkim tym, którzy z powodu choroby lub wypadku utracili możliwość wykonywania dotychczasowego zawodu, a chcieliby podjąć inną pracę, adekwatną do zainteresowań i stanu zdrowia. To również szansa dla osób z niepełnosprawnością wrodzoną lub nabytą w okresie rozwojowym, które nigdy nie pracowały i nie mają kwalifikacji zawodowych.

Czytaj dalej„„Powrót do zdrowia – powrót do pracy””